Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server

Leverantörsuppförandekod

Ett etiskt, socialt och miljömässigt agerande integrerat i affärsstrategin

I syfte att säkerställa ett ansvarsfullt agerande beskriver denna uppförandekod de krav som LRF Samköp ställer på sina leverantörer.  Kraven omfattar mänskliga rättigheter, arbetsmiljö- och arbetsrättsliga frågor, miljöledning, kvalitetsledning, ekonomisk långsiktighet och affärsetik. LRF Samköp har bl. a grundat kraven i uppförandekoden på internationellt vedertagna standarder och riktlinjer som FNs Global Compact, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN-konventionen om barns rättigheter och tillämpliga ILO-konventioner.

Omfattning

Denna leverantörsuppförandekod gäller LRF Samköps samtliga leverantörer. LRF Samköps leverantörer ska även tillse att deras leverantörer i sin tur respekterar uppförandekoden och att kraven vidareförmedlas i leverantörskedjan.

Kraven omfattar leverantörens samtliga anställda och de som arbetar på leverantörens anläggningar. Detta inkluderar således även temporär arbetskraft och inhyrd arbetskraft. Leverantören har inte rätt att genom användande av extern arbetskraft frångå kraven i denna uppförandekod.

Förutom uppförandekodens generella krav kan det tillkomma specifika krav i samband med leverantörsbedömningen.

1. Grundläggande krav:
Lagefterlevnad och systematiskt arbetssätt

1.1 Leverantörens verksamhet ska i alla avseenden alltid följa den lokala lagstiftningen i respektive verksamhetsland. Om uppförandekodens krav inte uppfyller den nationella lagstiftningen så har alltid lagen företräde. Leverantören ska i så fall genast underrätta LRF Samköp innan uppförandekoden undertecknas.  Kraven i denna uppförandekod kan dock i vissa fall sträcka sig längre än den nationella lagstiftningen och då gäller uppförandekoden.

1.2 För att kunna följa LRF Samköps uppförandekod och lokala bestämmelser för arbetsrätt, mänskliga rättigheter och miljöfrågor är det nödvändigt att leverantören har ett systematiskt arbetssätt för dessa frågor med mål, handlingsplaner, rutiner och uppföljningssystem som säkerställer ständiga förbättringar. Leverantören bör också ha identifierat sina viktigaste hållbarhetsfrågor och arbeta systematiskt med dessa.

2. Miljö

2.1 Leverantören ska följa nationell lagstiftning och Global Compacts tre principer avseende miljö vilka avser att tillämpa försiktighetsprincipen, att ta initiativ för ett ökat miljöansvar samt uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknologi.

2.2 Leverantören ska ha kartlagt företagets miljöpåverkan, arbeta för effektiv resursanvändning, samt ha mätbara mål och planer för hur klimat- och miljöpåverkan ska minimeras. Särskilt fokus ska läggas på produktens/tjänstens miljöpåverkan, ur ett livscykelperspektiv.

2.3 Leverantören ska ha relevanta miljö- och driftstillstånd dokumenterade och rutiner ska finnas för hantering av kemikalier, energihushållning, vattenhushållning, avfall samt utsläpp till luft, mark och vatten. Leverantören ska arbeta för att minska utsläpp till luft, mark och vatten.

3. Kvalitet

3.1 LRF Samköps leverantörer ska arbeta med ständiga förbättringar med målet att uppnå rätt kvalitet avseende processer, produkter, leverans, service och medarbetare.

4. Affärsetik

4.1 I enlighet med Global Compact:s tionde princip om anti-korruption ska LRF Samköps leverantörer upprätthålla en hög etisk standard och god affärssed. Ingen form av korruption, mutor, penningtvätt eller olaglig konkurrensbegränsning är tillåten.  Leverantören ska ha processer och rutiner för att säkerställa god affärsetik samt för att upptäcka och hantera avvikelser.

5. Mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och anställningsvillkor

5.1 Leverantören ska stödja och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och behandla sina medarbetare rättvist, jämställt och med respekt.

Föreningsfrihet

5.2 Leverantören ska respektera de anställdas rätt att organisera sig i fackföreningar samt rätten till kollektiva förhandlingar. (se även ILO-konventionerna 87, 98 och 135).

Anställningskontrakt och arbetstid

5.3 Alla anställda har rätt till ett anställningskontrakt, som är skrivet på ett språk som de förstår.5.4 Ordinarie arbetstid får inte överstiga den lagstadgade maximigränsen eller 48 timmar per vecka. Antalet övertidstimmar får inte överstiga det antal timmar som anges i respektive lands lag. Om arbetstidsbegränsningar saknas bör övertiden inte överstiga 12 timmar per vecka. Övertid får inte avkrävas kontinuerligt. Arbetstagare som erhåller ackordsbaserad ersättning bör inte undantas från rätten till övertidsersättning.

5.5 Alla medarbetare har rätt till minst ett dygns ledighet under varje arbetsperiod om sju dygn. Arbetstagarna ska erhålla lagstadgad betald ledighet med rätt ersättning. Här avses exempelvis semester, föräldraledighet och sjukledighet.

Löner

5.6 Löner, förmåner och ersättning för övertid ska vara rättvisa och skäliga, och uppfylla den högsta nivån enligt nationellt lagstiftad minimilön, branschens etablerade lönenivåer eller gällande kollektivavtal. Under alla omständigheter bör lön och ersättning för ordinarie arbetstid vara tillräcklig för att täcka grundläggande behov och ge viss disponibel inkomst. Vid lönesättningen ska arbetstagarens erfarenhet, meriter och prestation beaktas.

5.7 Löner ska utbetalas punktligt och regelbundet. Löneavdrag som disciplinär åtgärd är inte tillåtet.

Tvångsarbete

5.8 Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av bestraffning är tillåtet.

5.9 Anställda ska vara fria att avsluta sin anställning efter skälig uppsägningstid.

5.10 Inga medarbetare får tvingas deponera sina värdeföremål eller identitetspapper hos sin arbetsgivare.

Barnarbete

5.11 LRF Samköp accepterar inte barnarbete enligt FN-konventionen om barns rättigheter. LRF Samköp förväntar sig dessutom att företagets leverantörer skyddar alla unga arbetstagare från att bli ekonomiskt utnyttjade och från att utföra nattarbete och arbete som kan tänkas vara farligt, negativt påverka dennes utbildning eller vara skadligt för dess hälsa och utveckling.

5.12 Med barnarbete menas arbete som utförs av barn yngre än 15 år, eller som ett undantag 14 år i de länder som avses i artikel 2.4 i ILO konvention 138.

Diskriminering och förtryck

5.13 LRF Samköp accepterar inte diskriminering, hot, förtryck eller trakasserier i någon form. Detta omfattar, men är inte begränsat till, etniskt ursprung, hudfärg, religion, sexuell läggning, handikapp eller ålder.

5.14 Migrerande arbetstagare ska i alla avseenden ha samma förmåner och rättigheter som inhemska medarbetare och omfattas av denna uppförandekod.
(se även ILO-konventionerna 100 och 111)

6. Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

6.1 Leverantörens arbetstagare ska ha säkra och hälsosamma arbetsförhållanden som uppfyller eller är bättre än gällande regler och lokala lagar för arbetarskydd och säkerhet. Brand, olycksfall och arbetsskador ska förebyggas.

6.2 Leverantören ska ha genomfört en riskanalys för verksamheten och baserat på denna utformat skyddsanordningar samt dokumenterade säkerhetsrutiner och system för att upptäcka hot mot hälsa och säkerhet och säkerställa korrekt agerande för att undvika dessa hot.

6.3 Leverantören ska säkerställa att alla anställda har säkerhetsmedvetenhet och kompetens genom exempelvis regelbunden och dokumenterad utbildning i hälsa och säkerhet, inklusive brandsäkerhet och beredskap vid nödlägen.

6.4 Leverantören ska säkerställa att lokalerna är rena, säkra, tillräckligt ventilerade och varken för varma eller kalla. Det ska finnas tillgång till rena sanitära anläggningar och rent dricksvatten. Detta gäller även om leverantören tillhandahåller logi till de anställda. 

7. Uppföljning och efterlevnad

7.1 Leverantörens efterlevnad av uppförandekoden är viktigt för LRF Samköps affärer. Det åligger leverantören att säkerställa implementering av denna uppförandekod i sin verksamhet. Leverantören ska även arbeta för att deras leverantörer i sin tur följer uppförandekoden.

7.2 En leverantör måste vid förfrågan i skälig utsträckning verifiera att leverantören och dess underleverantörer uppfyller kraven i leverantörsuppförandekoden samt specifika kategorikrav. Detta kan ske genom att tillhandahålla information och/eller medge tillträde till anläggningar för att kunna göra inspektioner. Sådana inspektioner kan även komma att genomföras av en oberoende tredje part. Inspektioner kan komma att ske oannonserat. Vid inspektionsbesöken kräver vi obegränsad tillgång till samtliga lokaler och samtliga handlingar samt möjlighet att intervjua samtliga anställda. Vi ska även kunna lämna våra kontaktuppgifter till de anställda.

7.3 Vi tror på samarbete och vi är villiga att samarbeta med våra leverantörer för att hitta realistiska lösningar i varje enskilt fall. Vi är beredda att beakta kulturella skillnader och andra faktorer som kan variera från land till land, men vi kompromissar inte när det gäller de grundläggande kraven på säkerhet och mänskliga rättigheter.

7.4 Om LRF Samköp finner att en leverantör inte uppfyller kraven i leverantörsuppförandekoden, kommer vi att avsluta det affärsmässiga samarbetet, såvida inte förbättringar sker inom en överenskommen tidsperiod. Om vi vid upprepade tillfällen finner överträdelser mot koden kommer vi omedelbart att avsluta samarbetet med leverantören.