Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server

Personuppgiftspolicy

Vissa delar av Personuppgiftspolicyn rör enbart dig som besöker vår webbplats, medan andra delar enbart rör dig som är kund eller om du söker kontakt med kundtjänst eller någon medarbetare på LRF Samköp.  

Personuppgiftspolicyn gäller i förhållande till alla av våra kunder. Eftersom en del av våra kunder bedriver enskild näringsverksamhet eller fåmansföretag inom de gröna näringarna kan uppgifter som egentligen rör deras företag utgöra personuppgifter, direkt eller indirekt. Om du däremot företräder t.ex. ett aktiebolag med flera anställda, behöver inte uppgifter om ditt företag utgöra personuppgifter. Det innebär att en del av den behandling som vi informerar om nedan, t.ex. inköpshistorik, inte behöver utgöra personuppgifter i förhållande till ditt företag, då LRF Samköp inte kan identifiera den person på ditt företag som uppgifterna rör. Är du privatperson utgör däremot sådan information personuppgifter. 

Om inte annat uttryckligen anges, så är LRF Samköp AB, org. nr 556043-8711, personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

1. Varför behandlar LRF Samköp dina personuppgifter? 

För dig som är webbplatsbesökare

Vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, i syfte att kunna tillhandahålla  webbplatsen och underhålla denna, t.ex. för att förebygga fel. Personuppgifterna samlas i sådana fall in via cookies. Se vidare under avsnitt E nedan. 

För dig som är eller vill bli kund 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster, administrera kundrelationen, erbjuda rabatter, för att förbättra våra tjänster och för att, vid behov, informera dig om t.ex. uppdateringar, nya tjänster och avtal. Vi behandlar också dina personuppgifter i relation till våra samarbetspartners för att du ska kunna nyttja de tjänster och produkter som erbjuds. I vissa fall behöver vi också behandla personuppgifter för att uppfylla krav i lag. 

Nedan kan du läsa närmare om i vilka situationer vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål, vilken rättslig grund behandlingen stödjer sig på och hur länge vi sparar uppgifterna. 

A. Kund hos LRF Samköp 

LRF Samköp behandlar dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund samt administrera och tillhandahålla våra tjänster.   

LRF Samköp behandlar följande kategorier av personuppgifter: 

Kontakt- och identifieringsuppgifter 

Det rör sig t.ex. om namn, personnummer (enskilda firmor eller privatpersoner) eller organisations-nummer, kontaktuppgifter (såsom e-post), samt, i förkommande fall, uppgifter om ditt företag och eventuellt medlemskap i LRF eller intresseförening. 

Vi behandlar kontakt- och identifieringsuppgifter för följande ändamål: För att administrera kundrelationen, t.ex. för att kunna identifiera dig, upprätta ett kundkonto, registrera dig som kund, kontrollera om du är kund, kontrollera om du är medlem i LRF eller i en intresseförening, administrera avtal, bjuda in till kundevent samt erbjuda dig de tjänster och rabatter som kundrelationen ger rätt till. 

Behandlingen för detta ändamål sker med följande rättsliga grunder: 

 • Fullgörande av avtal: För dig som är privatperson eller bedriver enskild näringsverksamhet är behandlingen nödvändig för att ingå och fullgöra kundavtalet med dig. 
 • Berättigat intresse: För kunder som är juridiska personer (t.ex. aktiebolag) baseras behandlingen på berättigat intresse. LRF Samköps berättigade intresse består i att kunna ingå och/eller fullgöra kundavtalet med företaget du företräder. 

Vi behandlar även kontakt- och identifieringsuppgifter för följande ändamål: För att administrera avtal med våra samarbetspartners och andra vi samarbetar med, t.ex. för att verifiera och kontrollera dina uppgifter, när du vill nyttja något av våra tjänster eller erbjudanden, samt för att återkoppla till samarbetspartners och eventuella intresseföreningar som du är medlem i om du använt våra tjänster eller erbjudanden. 

Behandlingen för detta ändamål sker med följande rättsliga grund: 

 • Berättigat intresse: LRF Samköps berättigade intresse består i att kunna erbjuda dig anpassade och relevanta tjänster och rabatter. 

Vi behandlar även kontakt- och identifieringsuppgifter för följande ändamål: För att kunna återaktivera dig som kund hos LRF Samköp, t.ex. om du inte längre är kund och du eller vi vill återaktivera dig som kund. 

Behandlingen för detta ändamål sker med följande rättsliga grund: 

 • Berättigat intresse: Vårt berättigade intresse består i att kunna administrera och återaktivera kundrelationen. 

Vi behandlar även kontakt- och identifieringsuppgifter för följande ändamål: För att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk eller vidta rättsliga åtgärder, t.ex. i händelse av tvist mellan LRF Samköp och en kund.  

Behandlingen för detta ändamål sker med följande rättsliga grund:  

 • Berättigat intresse: Vårt berättigade intresse består i att kunna tillgodose och försvara våra rättsliga intressen. 

Hur länge vi sparar uppgifterna: 

 • Uppgifterna sparas normalt sett under tiden du är kund hos LRF Samköp. Upphör du att vara kund hos oss raderas eller avidentifieras uppgifterna 60 månader därefter.  
 • För medlemmar som går ur LRF sparas uppgifter som vi hämtat från LRF i 12 månader, om du inte dessförinnan valt att bli kund hos LRF Samköp. 

Uppgifter kopplade till LRF Samköps avtal 

Det rör sig t.ex. om omsättning på ett avtal med en viss samarbetspartner. 

Behandlingen av uppgifter kopplade till LRF Samköps avtal sker för följande ändamål: För att erbjuda dig anpassade och relevanta tjänster och rabatter. Vi sammanställer statistik över inköpshistorik för att kunna erbjuda dig anpassade och relevanta tjänster och rabatter. 

Behandlingen för detta ändamål sker med följande rättsliga grunder:  

 • Fullgörande av avtal: För dig som är privatperson eller bedriver enskild näringsverksamhet är behandlingen nödvändig för att ingå och fullgöra kundavtalet med dig. 
 • Berättigat intresse: För kunder som är juridiska personer (t.ex. aktiebolag) baseras behandlingen på vårt och ditt berättigade intresse. LRF Samköps berättigade intresse består i att det är nödvändigt för att fullgöra kundavtalet med dig. Ditt berättigade intresse är att erhålla relevanta tjänster och erbjudanden från oss och våra samarbetspartners. 

Hur länge vi sparar uppgifterna: 

 • Uppgifterna sparas normalt sett under tiden du är kund hos LRF Samköp. Uppgifter kopplade till Samarbetsavtal raderas eller avidentifieras löpande 60 månader från det av LRF Samköp fick del av uppgifterna. Upphör du att vara kund hos LRF Samköp raderas eller avidentifieras uppgifterna 60 månader därefter. 

Hur får LRF Samköp del av dina personuppgifter? 

LRF Samköp samlar in personuppgifterna ovan (i) genom att du lämnar dem till oss själv, t.ex. när du ansöker om att bli kund, (ii) från våra samarbetspartners, (iii) från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) om du är medlem i LRF, eller (iv) från en intresseförening eller motsvarande som vi samarbetar med och där du är medlem eller kund. Information om inköpshistorik samlas in från våra samarbetspartners. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till LRF Samköp kan vi inte erbjuda dig våra tjänster och erbjudanden.  

Vem tar del av personuppgifterna? 

Personuppgifterna delas med LRF Samköps IT-leverantörer och, i förekommande fall, med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och intresseföreningar som du är medlem i. Vi delar även personuppgifter med våra samarbetspartners för att kunna erbjuda tjänster och avtal samt för att sammanställa statistik. På begäran kan personuppgifter även komma att lämnas ut till myndigheter. 

Särskilt om inköpshistorik 

I tidigare versioner av vår personuppgiftspolicy har vi använt oss av den rättsliga grunden samtycke för att samla in information om din inköpshistorik. Från och med 2023-01-18 baserar vi i stället denna behandling på de rättsliga grunderna fullgörande av avtal (för dig som är privatperson) och berättigat intresse (för juridiska personer). De nya rättsliga grunderna tillämpas för alla kunder som ansluter sig efter 2023-01-18. För redan befintliga kunder vars behandling sedan tidigare baseras på samtycke utförs behandlingen oförändrat med stöd av samma rättsliga grund, dvs. ditt samtycke, till dess att du ingår ett nytt avtal med oss eller någon av våra samarbetspartners. Du kan naturligtvis fortfarande återkalla ditt samtycke närsomhelst, enligt vad som anges nedan under Vilka är mina rättigheter. 

B. Utbetalning av efterhandsrabatt 

LRF Samköp erbjuder, i enlighet med de villkoren, och våra samarbetspartners i vissa fall en rabatt i efterhand vid ett köp. Det är bara ägaren som kan ansöka. För att LRF Samköp ska kunna administrera en ansökan behöver vi behandla vissa personuppgifter. 

LRF Samköp behandlar följande kategorier av personuppgifter: 

Kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter om bonus 

Det rör sig t.ex. om namn, personnummer (enskilda firmor eller privatpersoner) eller organisationsnummer, e-postadress, adress, uppgift om bilmodell, leveransdatum, registreringsnummer samt eventuellt medlemskap i LRF eller intresseförening och bonus. 

Vi behandlar uppgifterna för följande ändamål: För att kunna administrera din ansökan och, när aktuellt, betala ut bonus. T.ex. för att verifiera att övriga förutsättningar för att erhålla bonusen är uppfyllda, t.ex. att det är en ny bil. 

Behandlingen för detta ändamål sker med följande rättsliga grunder:  

 • Fullgörande av avtal:  För privatpersoner eller dig som bedriver enskild näringsverksamhet är behandlingen nödvändig för att ingå och fullgöra avtalet med dig.  
 • Berättigat intresse: För kunder som är juridiska personer (t.ex. aktiebolag) baseras behandlingen på berättigat intresse. LRF Samköps berättigade intresse består i att kunna ingå och/eller fullgöra avtalet med företaget du företräder.  

Vi behandlar även uppgifterna för följande ändamål: För att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk eller vidta rättsliga åtgärder, t.ex. i händelse av tvist mellan LRF Samköp och en kund. 

Behandlingen för detta ändamål sker med följande rättsliga grund:  

 • Berättigat intresse: Vårt berättigade intresse består i att kunna tillgodose och försvara våra rättsliga intressen. 

Vi behandlar även uppgifterna för följande ändamål: För att kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åligger LRF Samköp, t.ex. enligt bokföringslagen och tillämplig skattelagstiftning. 

Behandlingen för detta ändamål sker med följande rättsliga grund: 

 • Fullgörande av rättslig förpliktelse: LRF Samköp behandlar dessa uppgifter för att kunna möta uppställda lagkrav. 

Hur länge vi sparar uppgifterna: 

 • Uppgifterna sparas normalt sett under tiden du är kund hos LRF Samköp. Upphör du att vara kund hos LRF Samköp raderas eller avidentifieras uppgifterna 60 månader därefter. 
 • Uppgifter som behandlas för ändamålet att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser sparas i enlighet med uppställda lagkrav, t.ex. sparas räkenskapsmaterial i 7 år. Fristen är oberoende av om du fortsätter att vara kund hos LRF Samköp eller inte. 

Hur får LRF Samköp del av dina personuppgifter? 

Se ovan under A. 

Vem tar del av personuppgifterna? 

Se ovan under A. 

C. För att förbättra och utveckla våra tjänster, erbjudanden och digitala verktyg 

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra tjänster och erbjuda så bra avtal och villkor som möjligt. Vi behandlar därför vissa personuppgifter i syfte att utvärdera våra befintliga tjänster och se var utrymme för förbättring finns. 

Vi använder oss av personuppgifter för att på gruppnivå, aggregerat och utifrån kategorier kunna analysera och utveckla våra tjänster. 

LRF Samköp behandlar följande kategorier av personuppgifter: 

Kontakt- och identifieringsuppgifter 

Det rör sig t.ex. om namn, personnummer (enskilda firmor eller privatpersoner) eller organisationsnummer, e-postadress och datumstämpel för öppnande av appen samt, i förkommande fall, uppgifter om ditt företag och eventuellt medlemskap i LRF eller intresseförening. 

Vi behandlar uppgifterna för följande ändamål:  

 • För att kunna optimera kundrelationen, och erbjuda bättre rabatter, t.ex. genom att kontrollera om den juridiska person som är kund hos LRF Samköp har flera kundnummer hos samma leverantör och koppla alla nummer till samma kund. 
 • För att utveckla LRF Samköps tjänster, t.ex. för att kontrollera aktiviteter i appen och på aggregerad nivå analysera möjligheter som t.ex. digitalt kundkort och annan fakturamodell. 
 • För att förbättra våra tjänster, t.ex. för metodutveckling, ta fram statistik för att förbättra våra tjänster analyser av aggregerade uppgifter, samt för att utforma LRF Samköps erbjudanden. 

Behandlingen för dessa ändamål sker med följande rättsliga grund:  

 • Berättigat intresse: Vårt berättigade intresse består i att kunna ge dig som kund bästa möjliga rabatter och erbjudanden. 

Hur länge vi sparar uppgifterna: 

 • Uppgifterna sparas normalt sett under tiden du är kund hos LRF Samköp. Upphör du att vara kund hos LRF Samköp raderas eller avidentifieras uppgifterna 60 månader därefter. 

Uppgift om ingångna avtal och inköpshistorik 

Vi behandlar uppgifterna för följande ändamål: För att ta fram och analysera statistik rörande LRF Samköps och samarbetspartners varor och tjänster (kundsegmentering). 

Behandlingen för detta ändamål sker med följande rättsliga grund:  

 • Berättigat intresse: Vårt berättigade intresse består i att kunna utvärdera de rabatter och avtal som erbjuds för att förbättra dessa. 

Hur länge vi sparar uppgifterna: 

 • Uppgifterna sparas normalt sett under tiden du är kund hos LRF Samköp. Uppgifter kopplade till Samarbetsavtal raderas eller avidentifieras löpande 60 månader från det av LRF Samköp fick del av uppgifterna. Upphör du att vara kund hos LRF Samköp raderas eller avidentifieras uppgifterna 60 månader därefter. 

Särskilt om kundsegmentering  

LRF Samköp behandlar dina personuppgifter i syfte att, utifrån kategorier, upprätta statistik och skicka anpassad marknadsföring av LRF Samköps och LRF Samköps samarbetspartners varor och tjänster. De personuppgifter LRF Samköp behandlar när vi genomför sådan kundsegmentering är i huvudsak uppgifter om avtal med LRF Samköp och LRF Samköps samarbetspartners samt inköpshistorik.   

Hur får LRF Samköp del av dina personuppgifter? 

Se ovan under A. 

Vem tar del av personuppgifterna? 

Se ovan under A. 

D. Marknadsföring 

LRF Samköp behandlar dina personuppgifter i syfte att informera dig om våra tjänster. Dina uppgifter behandlas bland annat för att vi vill hålla dig uppdaterad och informera dig om de varor, tjänster och rabatter som LRF Samköp och våra samarbetspartners erbjuder.  

Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring så kommer inte dina personuppgifter att behandlas för detta ändamål. 

LRF Samköp behandlar följande kategorier av personuppgifter: 

Kontakt- och identifieringsuppgifter 

Det rör sig t.ex. om namn och e-postadress. 

Vi behandlar uppgifterna för följande ändamål: Marknadsföring och/eller personlig kommunikation, t.ex. för att kunna skicka dig anpassad marknadsföring om LRF Samköps och samarbetspartners varor, tjänster och rabatter (kundsegmentering). 

Behandlingen för dessa ändamål sker med följande rättsliga grund:  

 • Samtycke: För privatpersoner inhämtar LRF Samköp ditt särskilda samtycke för direktmarknadsföring. 
 • Berättigat intresse: För kunder som är juridiska personer (t.ex. aktiebolag eller enskild näringsverksamhet) baseras behandlingen på berättigat intresse. Vårt berättigade intresse består i att kunna skicka relevant och anpassad kommunikation och/eller marknadsföring. 

Hur länge vi sparar uppgifterna: 

 • Uppgifterna sparas normalt sett under tiden du är kund hos LRF Samköp. Upphör du att vara kund hos LRF Samköp raderas eller avidentifieras uppgifterna 60 månader därefter. 

Uppgift om ingångna avtal och inköpshistorik 

Vi behandlar uppgifterna för följande ändamål: Marknadsföring och kundsegmentering. Vi behandlar vi dina uppgifter för att, utifrån kategorier och genom aggregerade uppgifter, upprätta statistik (kundsegmentering) och kunna skicka anpassad marknadsföring (se ovan). 

Behandlingen för dessa ändamål sker med följande rättsliga grunder:  

 • Fullgörande av avtal: För dig som är privatperson eller bedriver enskild näringsverksamhet är behandlingen nödvändig för att ingå och fullgöra kundavtalet med dig. 
 • Berättigat intresse: För kunder som är juridiska personer (t.ex. aktiebolag) baseras behandlingen på berättigat intresse. LRF Samköps berättigade intresse består i att kunna ingå och/eller fullgöra kundavtalet med företaget du företräder. 
 •  

Hur länge vi sparar uppgifterna: 

 • Uppgifterna sparas normalt sett under tiden du är kund hos LRF Samköp. Uppgifter kopplade till Samarbetsavtal raderas eller avidentifieras löpande 60 månader från det av LRF Samköp fick del av uppgifterna. Upphör du att vara kund hos LRF Samköp raderas eller avidentifieras uppgifterna 60 månader därefter. 

Hur får LRF Samköp del av dina personuppgifter? 

Se ovan under A. Vi kan även få del av dina uppgifter från externa register, som SPAR och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).   

Vem tar del av personuppgifterna? 

Se ovan under A. Se även under avsnitt C om kundsegmentering. 

E. Webbplatsbesökare och cookies 

LRF Samköp använder cookies när du besöker vår webbplats. Vi använder begreppet ”cookies” som ett samlingsnamn för web beacons, pixeltaggar och andra liknande identifierare och/eller spårningstekniker. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens enhet och som används för att förbättra besökarens upplevelse av webbplatsen.  

Genom att justera inställningarna i din webbläsare kan du välja ifall du vill tillåta att webbplatser sparas och läser data i cookies. Du kan också välja att radera tidigare lagrade cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies, eller annars begränsa användningen av cookies, kan det påverka din upplevelse av vår webbplats och dess funktionalitet.  

Du hittat mer information om vår användning av cookies och hur du kan bestämma vilka cookies som placeras på din enhet i vårt cookieverktyg

Hur får LRF Samköp del av dina personuppgifter? 

Vi får del av dina personuppgifter genom cookies, när du besöker vår webbplats. 

Vem tar del av uppgifterna? 

Se ovan under A samt de tredje parter vars cookies som vi använder på vår webbplats, se cookieverktyget. 

F. Inkommande ärenden till kundtjänst eller medarbetare på LRF Samköp 

Samköp behandlar personuppgifter när du som kund eller extern part kontaktar någon av våra medarbetare eller kundtjänst.  

Kontakt och identifieringsuppgifter  

Uppgifter som behandlas är företagsnamn, organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer och namn.  

Syftet med behandlingen  är att återkoppla, avhjälpa eller administrera ditt ärende. Vi gör det också för att framställa statistik över inkommande ärenden i syfte att förbättra rutiner, processer och kundupplevelse. 

Behandlingen för ändamålet sker med följande rättsliga grund:

 • Berättigat intresse. LRF Samköps berättigade intresse består i att kunna återkoppla, avhjälpa, administrera inkommande ärende, förbättra rutiner, processer och kundupplevelse.  

Hur länge sparas uppgifterna:

 • Uppgifterna sparas tills syftet är uppfyllt. 
 • Är du kund till LRF Samköp sparas informationen tiden du är kund hos LRF Samköp. Upphör du att vara kund hos oss raderas eller avidentifieras uppgifterna 60 månader därefter. 

Vem tar del av uppgifterna?

Den person som mottager ärendet behandlar dina uppgifter, eller den person Samköp anser är bäst lämpad att återkoppla i ditt ärende skulle sådant ärende inkomma via s.k grupp e-postlåda.  

2. Hur hanteras säkerheten för personuppgifterna? 

I de fall LRF Samköp har uppdragit åt externa parter att behandla personuppgifter för LRF Samköps räkning, har LRF Samköp och sådana externa parter ingått personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen utförs enligt motsvarande krav som om LRF Samköp själv hade behandlat personuppgifterna. 

LRF Samköp begränsar behörigheten och tillgången till de personuppgifter som lagras i LRF Samköps IT-system.  

LRF Samköp strävar i mesta möjliga mån efter att all behandling av personuppgifter sker inom EU/EES. I förekommande fall kan vi dela information med till exempel en IT-leverantör belägen utanför EU/EES. I sådana fall säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas, exempelvis tillämpningen av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. EU-kommissionens standardavtalsklausuler finns tillgängliga på deras webbplats. 

3. Vilka är mina rättigheter? 

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter vilka i korthet anges nedan. Det är kostnadsfritt för dig att utnyttja dina rättigheter och LRF Samköp strävar alltid efter att uppfylla våra skyldigheter så snart som möjligt efter en framställd begäran. 

Rätt till information 

Du har rätt att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter. Det får du lättast reda på genom att läsa den här integritetspolicyn. 

Rätt till tillgång  

Du har rätt att begära en sammanställning av de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Vid en sådan begäran kommer vi att be dig att identifiera dig. Specificera gärna den information du är intresserad av att ta del av.  

Observera att du inte har rätt att begära ut uppgifter om någon annan än dig själv.  

Rätt till rättelse eller komplettering 

Om dina uppgifter ändras kan du kontakta LRF Samköp för att rätta eller komplettera dessa. Ange vilka uppgifter som ska kompletteras eller rättas, och om möjligt ange gärna skälen för din begäran.  

Rätt att invända 

Om du vill invända mot LRF Samköps behandling av personuppgifter ber vi dig att kontakt oss på info@lrfsamkop.se

Du har rätt att invända mot sådan behandling LRF Samköp utför med stöd av berättigat intresse. LRF Samköp kommer då att bedöma om vi har ett tvingande berättigat skäl för att fortsätta med behandlingen, som väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas, eller om den fortsatta behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk. Föreligger inget sådant berättigat skäl kommer LRF Samköp att upphöra med den aktuella behandlingen. 

Du har även rätt att när som helst motsätta dig att dina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring. Om du motsätter dig direktmarknadsföring kommer LRF Samköp, vid mottagandet av sådan anmälan, inte längre att behandla aktuella personuppgifter för det ändamålet och LRF Samköp kommer därmed inte längre kunna erbjuda dig alla tjänster, såsom att få del av information om framtida kampanjer och erbjudanden. Om du inte längre vill ha del av information via e-post eller annan elektronisk kommunikation kan du särskilt motsätta dig sådan behandling eller avanmäla dig från utskicket. 

Rätt till överföring 

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter överförda till dig själv eller en tredje part. Om du begär detta kommer LRF Samköp att överföra personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna möjlighet är begränsad till de personuppgifter som du själv har lämnat till LRF Samköp och där personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke eller avtalet mellan dig och LRF Samköp. Denna rätt till dataportabilitet innebär inte att LRF Samköp inte får behålla dina personuppgifter efter sådan överföring. 

Du har inte rätt att begära överföring av uppgifter om någon annan än dig själv. 

Återkalla ditt samtycke 

Om du har lämnat ditt samtycke till LRF Samköp för att vi ska kunna skicka direktmarknadsföring till eller samla inköpshistorik om dig kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke.  

Om du tar tillbaka ditt samtycke kommer LRF Samköp att sluta behandla dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. LRF Samköp kommer därmed inte heller att kunna erbjuda dig alla våra tjänster, som information om framtida kampanjer och erbjudanden. Om du tar tillbaka ditt samtycke betyder det att vi inte fortsatt få behandla dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring, men ett återkallat samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling vi utförde under tiden vi hade ditt samtycke. 

LRF Samköp kommer dock att fortsätta behandla dina personuppgifter som sker med stöd av en annan rättslig grund, som avtal, lagkrav eller berättigat intresse. LRF Samköp strävar alltid efter att minimera den personuppgiftsbehandling som förekommer. 

Synpunkter eller klagomål 

Om du anser att LRF Samköp inte har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du kontakta oss för att framföra dina synpunkter eller klagomål på info@lrfsamkop.se

Om du inte anser att LRF Samköp tillgodoser dina rättigheter på ett korrekt sätt eller att du inte får den hjälp du begär kan du framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering, www.imy.se. 

Kontaktuppgifter 

LRF Samköp AB, org. nr 556043-8771 
LRF Samköp AB, 105 33 Stockholm 
010 – 184 40 60 
info@lrfsamkop.se

Dataskyddsombud: Rikard Karlström, rikard.karlstrom@lrfsamkop.se  

Vänligen notera att LRF Samköp utöver vad som anges i denna information vid olika tillfällen kan inhämta samtycke och lämna ytterligare information om viss behandling av personuppgifter, t.ex. dig som är kund hos Bondens El. 

**** 

Denna personuppgiftspolicy är senast uppdaterad 2024-07-02.